Usporiadateľ
OZ Tramptária
Okružná 558/27
935 34 Veľký Ďur
IČO: 50448315

1. Denného letného tábora Tramptária v Nitre sa môžu zúčastniť deti vo veku 5-12 rokov.
V prípade, že je dieťa mladšie alebo staršie, je možnosť výnimky po telefonickej individuálnej dohode s usporiadateľom.

2. Miesto prinesenia a vyzdvihnutia dieťaťa je vždy na adrese: Dolnočermánska 737, 949 11 Nitra- Dom Matice Slovenskej v Nitre- vchod zozadu a to v čase od 7:30-: 08:00 a odchod od 16:30- 17:00. Možnosť individuálnej dohody po telefonickom dohovore.

3. Usporiadateľ a animačný tým pripravia pre deti pestrý program vo forme hier, súťaží, kreatívnej tvorby, športových činností a výletov v čase od 8:00 do 16:30.

4. Usporiadateľ zabezpečí deťom celodenný pitný režim, desiaty a obedy vo forme denného menu v spolupráci s Reštauráciou NAJ.

5. Zákonný zástupca súhlasí s verejnou dopravou a výletmi na Nitriansky hrad, zrúcaninu hradu Gýmeš, návštevou mestského parku a návštevou DD ranču v Nitre spojenou s jazdou na koníkovi za pomoci vyškolených pracovníkov.

6. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hygienické a bezpečnostné nariadenia v súvislosti so situáciou ohľadom Covid19.

7. Vyplnením a odoslaním prihlášky záväzne prihlasujete dieťa na účasť v dennom letnom tábore. Do 3 pracovných dní vám príde na mail potvrdenie o obdržaní prihlášky, platobné inštrukcie a ďalšie pokyny potrebné pre účasť na dennom letnom tábore /napr. prinesie potvrdenia o bezinfekčnosti a iné/

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu hlavne v prípade nepriaznivého počasia.

9. Ak sa zákonný zástupca rozhodne zrušiť účasť dieťaťa v dennom letnom tábore, platia nasledovné storno podmienky:

 • 7 dní -2 dni pred nástupom 50% účastníckeho poplatku
 • 24 hod pred nástupom 100% účastníckeho poplatku

10. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov, vzniká nárok na vrátenie plnej uhradenej sumy v prípade, že zákonný zástupca zašle potvrdenie od lekára.

11. Škody vzniknuté a preukázateľne zavinené účastníkom uhradí zákonný zástupca dieťaťa.

12. Usporiadateľ OZ Tramptária si vyhradzuje právo na zrušenie konania jednotlivých turnusov s povinnosťou vrátenia plnej uhradenej sumy /do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia telefonickou alebo mailovou formou/ v nasledujúcich prípadoch:

 • dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,
 • z dôvodu neobsadenia kapacity dostatočným počtom účastníkov
 • z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
 • V prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

13. V prípade, že si chce zákonný zástupca uplatniť rekreačný poukaz na svoje dieťa, donesie tlačivo na potvrdenie v prvý deň nástupu.

14. V prípade, že ste sa rozhodli pre poistenie dieťaťa, cena pre 1 dieťa je 2,75€ s DPH za 5 dní a zahŕňa nasledovné položky:

 • Poistenie storno poplatku – Náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu, max. 1 000 EUR so spoluúčasťou 15 %
 • Poistenie prerušenia cesty- Náhrada uhradených a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na spiatočnú cestu- max. 1 000 EUR so spoluúčasťou 15 %*poistené aj vybrané ochorenia nevyžadujúce hospitalizáciu so spoluúčasťou 25 %
 • Poistenie batožiny- Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny max 700€
  -Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/ výbavy, ďalekohľadu, okuliarov max 25% z poistnej sumy
 • Poistenie zachraňovacích nákladov v SR- Poistenie zásahov horskej služby v SR 16 600€
 • Úrazové poistenie- Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % max
 • 1700€, Odškodnenie v prípade smrti úrazom max 1700€
 •  Poistenie zodpovednosti za škodu- Neúmyselne spôsobené škody na majetku a zdraví- max. 10 000€.